top of page

Klauzula informacyjna na podstawie RODO

 

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dmuchawiec z siedzibą w Łodzi, ul. Batalionów Chłopskich 6/14.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: biuro@fundacjadmuchawiec.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • wynikających z zadań statutowych Fundacji,

 • wynikających z przepisów prawa a zwłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania z dnia 31 sierpnia 2010 r., w tym zwłaszcza dla prowadzenia zajęć zgodnie z działalnością statutową, realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356), dokumentowania przebiegu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

 • wykonania łączącej strony umowy zakresie wskazanym w pkt. 2 przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Fundację może być niekiedy dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcą danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

 • uprawnione podmioty dostarczające Fundacji obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;

 • podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne wydarzenia i projekty edukacyjne, w których uczeń bierze udział.

 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO.

 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do danych osobowych,

 • żądania ich sprostowania lub usunięcia,

 • żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

 • wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO,

 • prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych w art. 20 RODO,

 • jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W Fundacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące danych osobowych nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osób, których dane są przetwarzane.

10. Podanie danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów ustaw, o których wyżej mowa lub rozporządzeń wydanych na ich podstawie, w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację praw i obowiązków ucznia.

bottom of page